Peidiwch a cholli'r digwyddiadau hyn

Diwrnodau Epig allan yn Sir Gaerfyrddin yr Hydref hon!

Peidiwch a cholli'r digwyddiadau hyn

Penwythnos Afalau

Unwaith eto eleni bydd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn gartref i arddangosfa afalau fwyaf Cymru Yn ogystal â’r gwasanaeth ‘adnabod afalau’, a chyfleoedd i flasu afalau o wahanol fathau, bydd cyfle eleni i fachu copi o’r llyfr newydd ‘Afalau Cymru’. Yn olrhain hanes hir yr afal yng Nghymru, ac yn disgrifio am y tro cyntaf rhai o fathau afal unigryw Cymru, dyma lyfr perffaith ar gyfer y tymor. Bydd cyfle hefyd i wrando ar sgwrs am y llyfr a’r darganfyddiadau newydd am afalau Cymru aeth iddo gan yr awdur, Carwyn Graves, ar ddydd Sadwrn yr 20fed o Hydref. Dewch hefyd er mwyn elwa ar brofiad a chyngor Paul Davis, perchennog meithrinfa Dolau Hirion ger Llandeilo, a fydd yno i ateb eich cwestiynau a’ch helpu i ddewis y math iawn ar gyfer eich gardd chi. 

 

Teithiau Bwganllyd o amgylch y Plasty, Parc a Chastell Dinefwr - yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 Dylai'r rhai sy'n mwynhau cael eu dychryn fynd draw i Barc a Chastell Dinefwr y mis hwn lle bydd cyfle i bobl ddewr o bob oedran gerfio pwmpen a chael taith o amgylch y plasty lle mae llawer o ysbrydion, ynghyd â chael cyfle i dynnu lluniau hydrefol hyfryd. Rhwng 26 a 31 Hydref bydd cyfle i'r rhai sy'n ymweld â Phlas Dinefwr, sef un o'r tai sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd â llawer iawn o ysbrydion, grwydro'r plasty yng ngolau tortsh gyda'r nos, a gwrando ar Nick Brunger wrth iddo adrodd rhai o straeon tywyll y gorffennol a phrofiadau bwganllyd mwy diweddar.

 

Teithiau Bwganllyd ar Reilffordd Gwili

Ar Nos Galan Gaeaf ei hun, gall teuluoedd ddal Trên Ysbrydion Rheilffordd Gwili yng Ngorsaf Bronwydd, er mwyn teithio ar hyd yr hen reilffordd a mwynhau danteithion bwganllyd blasus yng ngorsaf Llwyfan Cerrig ar ôl hynny. Mae'r gwasanaeth stêm hefyd yn rhoi cyfle i deuluoedd gael golwg ar yr hen gerbydau, cymryd rhan yn y gystadleuaeth gwisg ffansi orau a chwarae gemau cast ynteu ceiniog wrth symud. Bydd trenau yn gadael drwy gydol y dydd ar 31 Hydref, rhwng 11am ac 8pm, ac mae'r prisiau'n dechrau o £12.00 yr oedolyn a £6.00 y plentyn.

Taith hanner tymor i'r teulu, gan gynnwys y llwybr tanddaearol iasol

 

Dyma ein taith flynyddol boblogaidd ar gyfer y teulu cyfan o Gastell y Strade i gyd-fynd â hanner tymor mis Hydref. Bydd y daith yn cynnwys cerdded i lawr y llwybr tanddaearol tywyll, yr islawr ac i fyny'r Tŵr hefyd (os bydd y tywydd yn caniatáu); yn ogystal ceir taith cyflym addas i blant o'r tŷ ei hun. Bydd y daith yn dirwyn i ben gyda lluniaeth cartref yn yr ystafell fwyta o flaen tân , a'r opsiwn i gerdded drwy'r ardd goetir hydrefol hyfryd wedyn. Mae'r daith yn dechrau am 14.30 pm. Oedolion: £10, gostyngiadau: £8 a plant a phobl ifanc: £5.

Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

 

Mae digwyddiad Harri Potter yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain rhwng 27 Hydref a 4 Tachwedd. Mae'r gweithgareddau yn cynnwys creu diodydd hud, creu hudlath, creu tylluan yr eira a'r cyfle i weld pob un o'r adar yn hedfan mewn tair sioe. Pris mynediad arferol i'r Gerddi a thâl ychwanegol o £3.50 i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.

Straeon Ysbrydion Calan Gaeaf a thaith yng ngolau tortsh ym Mhlas Llanelly

Straeon Ysbrydion Calan Gaeaf ym Mhlas Llanelly yng ngolau tortsh... ein taith mwyaf bwganllyd hyd yn hyn! Gan ddechrau yn y fynwent (os bydd tywydd yn caniatáu) bydd "cymeriadau" o'r gorffennol yn eich arwain drwy tywyllwch ym Mhlas Llanelly wrth i chi ddod ar draws hanesion iasol. Yn addas i blant 15 oed a hŷn yn unig. Dewch â thortsh! Teithiau ar gael am 6.30pm, 7.30pm a 8.30pm. £10 y person. Mae angen archebu. Ffoniwch ni ar 01554 772857. *Noder bod hon yn daith gerdded gyda grisiau serth, lloriau anwastad, synau uchel a pethau all godi ofn.

Hanner Tymor Calan Gaeaf

Ymunwch â ni ar daith gerdded bryderus drwy goetir bwganllyd, Pen-bre. Clywch rai o straeon iasol y gorffennol ym Mharc Gwledig Pen-bre o'r ellyll ac ysbrydion sy'n crwydro'r goedwig. Efallai y byddan nhw'n eich helpu i ddod o hyd I Gŵr y Fwyell ddychrynllyd ... ond byddwch yn ofalus ... Nid yw pob gelyn yn gyfeillgar!!

Cyfarfodwch â phennaeth gwrachod Pen-bre a'i ŵyresau cynorthwyol i ddysgu'r grefft o wneud gwyalen hud. Os yw hi mewn hwyliau da, gall hyd yn oed adael i chi wneud un eich hun! Gwrandewch arni'n ofalus iawn, ac efallai y bydd eich gwylaen yn gweithio i fwrw sbel!

Mae Parc gwledig Pen-bre yn lle sy'n codi ofn. Gyda bwganod ac ysbrydion ym mhob man…Rhaid i chi fedru cadw'ch hunain yn ddiogel bob amser! Dewch o hyd i bryfaid hudol i'ch ymgyfeillio a'ch amddiffyn, ac adeiladu cuddfan a fydd yn eich cadw'n rhydd rhag y peryglon sy'n cuddio ymysg y goedwig bwganllyd!

Gellir clywed y sgrechau oer a ddychrynllyd yn ddwfn o fewn coedwig ysbrydlon Pen-bre! Bob Calan Gaeaf, mae ysbrydion o’n gorffennol yn codi unwaith eto o'u beddau! Ydych chi'n ddigon dewr i ymchwilio? Ydych chi'n ddigon di-ofn i ddod wyneb yn wyneb â'r Sombis ... maen nhw'n llwglyd am gnawd dynol ... fyddwch chi'n dianc yn fyw?! Os wnewch, fydd bwyd yng Nghaffi Cwtch yn aros amdanoch