Darganfod Sir Gâr

Teithiau Darganfod

Mae gan Sir Gaerfyrddin ei hymdeimlad unigryw ei hun ac os ydych yn chwilio am brofiadau dilys, mae gennym dirweddau digyfnewid yn lle traethau blinedig, a chymeriad yn lle tyrfaoedd blinderus. Cefn gwlad ar ei orau sydd i'w ddarganfod yma; arfordir trawiadol a lleoedd llawn cymeriad i ymweld â nhw. Mae tirweddau amrywiol Sir Gâr yn cynnig cymaint o brofiadau i'w darganfod. Felly, beth yw'r oedi?

Canllaw Picnic Gaeaf

Mae'n cynnwys y llecynnau gorau yn y sir i gael picnic yn y gaeaf, o gopaon mynyddoedd a chestyll i goedwigoedd a thraethau, yn ogystal ag awgrymiadau ynglŷn â sut i wneud y mwyaf o'r tymor oer a dilyn esiampl y Llychlynwyr. Mae ein Canllaw Picnic Gaeaf yn cyflwyno ymwelwyr a phobl leol i bleserau bwyta yn yr awyr agored yn ystod y gaeaf. 

Llwybr Hen Bethau a Nwyddau Ail Law

Gwagiwch gist y car, gafaelwch mewn cwdyn, ac ewch i chwilio am y trysor hwnnw sy'n aros am gartref newydd. Mae ein llwybr Hen Bethau a Nwyddau Ail Law yn tynnu sylw at ystod wych o ganolfannau cyffrous, siopau, ffeiriau ac arwerthwyr, sy'n arddangos yr hen bethau a'r nwyddau ail law gorau.

 

O Gawl i Gawl

Un o'r seigiau mwyaf adnabyddus hyn yw cawl, sy'n eich twymo yn y gaeaf ac sy'n dal yn un o'r ffefrynnau ar fwydlenni ledled y sir. Er mwyn helpu ymwelwyr i ganfod y cawl campus sy'n cael ei gynnig ledled y sir, mae llwybr O Gawl i Gawl wedi'i lansio; mae'n hoelio sylw ar y lleoedd gorau lle gellir gwledda ar gawl blasus.

Darganfod Antur

Does dim gwahaniaeth pa fath o antur yr ydych chi'n chwilio amdani - mae gwyliau antur yn Sir Gaerfyrddin yn cynnig popeth. Mae gan Sir Gaerfyrddin bopeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys llefydd i gael penwythnos bach rhamantus a llefydd i aros am fwy o amser ac i grwydro. P'un a ydych yn rhywun sy'n chwilio am gyffro a'ch her nesaf, yn rhamantwyr sy'n chwilio am rywle bach tawel a chysurus neu'n deulu o archwilwyr sy'n chwilota am fwyngloddiau aur a llongddrylliadau - mae'r antur yn dechrau lle mae'r M4 yn gorffen. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ymdeimlad o antur!

Canolbwynt Beicio Cymru

Os ydych am fynd ar deithiau hir i fyny dringfeydd serth cyn mynd ar wib, neu ddilyn taith hamddenol ar hyd lonydd di-draffig, mae rhywbeth at ddant pawb yn Sir Gâr. Mae hefyd gennym ddigon i'w gynnig o ran beicio mynydd, gyda'n llwybrau ym Mrechfa, Cwm Rhaeadr a Choedwig Crychan.

Paradwys i Gerddwyr

Dewch i gerdded yn Sir Gâr a mwynhau llwybrau esmwyth ar hyd glannau afonydd, troeon cerdded ar hyd glan y môr, neu anelwch am lethrau geirwon y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae pob un o'r llwybrau cerdded yn cynnig cyfle i'r rheiny sy'n ymweld â'r ardal am y tro cyntaf a phobl leol i fwynhau harddwch unigryw a chyfaredd cefn gwlad Sir Gâr.

Anturiaethau Egniol

Teimlo'n fentrus? Camwch - neu yn hytrach pedlwch, nofiwch a hedfanwch - y ffordd yma. Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig gweithgareddau gwefreiddiol, p'un a ydych wedi hen arfer â cheisio chwistrelliad adrenalin neu'n rhoi eich cynnig cyntaf ar farcud-fyrddio, abseilio, marchogaeth ceffylau a nofio afonydd.  Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ymdeimlad o antur!

Darganfod Diwylliant

Dyma sy'n ein gwneud ni'n wahanol. Mae arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin yn llawn treftadaeth a diwylliant. Mae'r ardal yn llawn drama ac ysblander gweledol gan gynnwys y Mynyddoedd Du garw ar borth y gorllewin i Fannau Brycheiniog, a glannau agored Cefn Sidan; a gellir adrodd straeon o'r blynyddoedd a fu, am dderwyddon a rhufeinwyr, cestyll a thywysogion, diwydiant a chwyldro, ac iaith Gymraeg fyw y byddwch chi'n ei chlywed a'i gweld ym mhob man.

Llwybr Celf a Chrefft

Mae Sir Gaerfyrddin yn gartref i ystod eang o artistiaid a chrefftwyr sy'n cael eu hysbrydoli gan harddwch y sir. Yn fwy na hynny, maent ar agor am fusnes, yn ymfalchïo yn eu gwaith ac yn barod i ddathlu eu ffyrdd unigryw o weithio gyda chi a gwerthu eu creadigaethau unigryw. Dilynwch ein llwybr yn ei gyfanrwydd neu ewch i gael hoe lle bynnag y mynnwch. Dewch i ddarganfod eich creadigrwydd, a chael ystyr newydd i 'wedi'i ngwneud yn Sir Gaerfyrddin'. 

Cestyll Sir Gâr

Mae gan Sir Gaerfyrddin rai o'r cestyll canoloesol hynaf a mwyaf cyflawn ym Mhrydain. Bydd y cestyll hyn, gyda'u tyrrau mawr a bach a'u coridorau cudd, yn cydio yn eich dychymyg ac yn mynd â chi ar daith nôl mewn amser i adeg gyfareddol yng ngorffennol Cymru. O gaerau arfordirol Talacharn a Lansteffan i gadarnle mynyddig Castell Carreg Cennen, mae'n werth ymweld â chestyll Sir Gaerfyrddin.

Chwedlau Sir Gâr

Gallwch gamu'n ôl mewn amser yn Sir Gaerfyrddin. Mae gan y tir dreftadaeth gyfoethog - ond ar adegau, ac mewn mannau penodol, mae'r ffin rhwng ffeithiau a ffuglen yn pylu. O ganlyniad mae'r dirwedd yn llawn mythau ac yn gorwedd dan len o chwedlau. Mae straeon tylwyth teg i'r ifanc a'r hen fel ei gilydd yn cydio yn nychymyg llawer, ac yn ffurfio rhan bwysig o hanes a diwylliant y Cymry. Dyma rai o fythau a chwedlau enwocaf Sir Gaerfyrddin.

Darganfod Tirwedd

Pan ddaw'n fater o asedau naturiol hardd, mae gan Sir Gâr fwy na'i siâr. Mae gennym rai o'r golygfeydd mynyddig uchaf a mwyaf dramatig yn ne Prydain, yn ogystal â rhai o'r traethau harddaf. Wrth i'r afonydd ymdreiglo o'r Mynydd Du i'r môr, maent yn cwympo dros sawl rhaeadr drawiadol, yn ymdroelli trwy ddolydd toreithiog ac ar ddiwedd y daith maent yn ymwahanu trwy rai o'r aberoedd harddaf i chi eu gweld erioed.

Teithiau Gyrru

Dewch i weld rhai o'r ffyrdd a golygfeydd gorau yn y DU. Mannau agored eang, gerddi, cestyll hynafol, bywyd gwyllt a llawer o dywod! Sir Gâr yw'r sir fwyaf yn ne Cymru, gan ymestyn o Fae Caerfyrddin yn y de i dirweddau mynyddig rhan orllewinol Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Cambria i'r gogledd. Yn y canol: 80 milltir o draethau tywodlyd hir, gerddi rhyfeddol, cestyll trawiadol a threfi marchnad sy'n llawn cynnyrch lleol a siopa ffasiynol.

 

Arfordir Sir Gâr

Mae gan Sir Gaerfyrddin ddau o'r traethau gorau yn y DU - Cefn Sidan ym Mhen-bre a Phentywyn. Maent yn draethau disglair diddiwedd sydd byth yn rhy brysur. Rhwng y ddau draeth eang hyn, mae digonedd o gilfachau, pentrefi unigryw a muriau castell hynafol sy'n dystiolaeth y bu'r arfordir hwn yr un mor ysbrydoledig i'r Rhufeiniad a Dylan Thomas ag yw i dwristiaid heddiw. 

Paradwys i Gerddwyr

Dewch i gerdded yn Sir Gâr a mwynhau llwybrau esmwyth ar hyd glannau afonydd, troeon cerdded ar hyd glan y môr, neu anelwch am lethrau geirwon y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae pob un o'r llwybrau cerdded yn cynnig cyfle i'r rheiny sy'n ymweld â'r ardal am y tro cyntaf a phobl leol i fwynhau harddwch unigryw a chyfaredd cefn gwlad Sir Gâr.