Cystadleuaeth Keeping Faith

Beth am gael golwg ar ein Llwybr Selogion Un Bore Mercher.....

 

Y Cystadleuaeth...

"I'r rhai ohonoch sy'n dilyn y gyfres Keeping Faith, gwrandewch: i ddathlu ail gyfres ein hoff ddrama gyffrous, sy'n cael ei darlledu ar BBC1 am y tro cyntaf heno, rydym yn cynnig cyfle i un gwyliwr dreulio penwythnos yn Nhalacharn, cartref ffuglennol y prif gymeriad Faith Howells. Bydd modd ichi fynd â phum ffrind. Rydym wedi ymuno â Cors Country House, sy'n ymddangos yn y sioe, i gynnig penwythnos llawn gweithgareddau yn Sir Gaerfyrddin* gan gymryd rhan yn ein llwybr hunan dywys ar gyfer selogion Keeping Faith. Yn ogystal, mae un o'n hoff gwmnïau dillad, Joules, yn cynnig taleb gwerth £100 i'r enillydd i wario ar beth bynnag a ddymunir, efallai un o'i macs aur yn union fel Faith! Er mwyn cael cyfle i ennill, hoffwch y neges a rhowch sylw a thagiwch ffrind. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap mewn pythefnos ar 27 Awst, ar ôl i'r gystadleuaeth gau.

Termau ac amodau Cyngor Sir Gar

1. Mae'r wobr fel y nodwyd. Does dim modd dewis arian parod.
2. Ni chaiff gweithwyr nac aelodau etholedig Cyngor Sir Caerfyrddin gystadlu.
3. Dewisir yr enillwyr fel y nodwyd a rhoddir gwybod iddynt fel y nodwyd.
4. Rhaid casglu'r gwobrau, oni bai y nodir fel arall.
5. Rydym yn cadw'r hawl i gyhoeddi enw'r enillydd yn unrhyw un o'n deunyddiau hyrwyddo, ar ein gwefan neu ar ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol.

© Hawlfraint Cyngor Sir Gaerfyrddin 2018

Telerau ac Amodau Joules

Bydd yr enillydd yn derbyn cerdyn rhodd gwerth £100 gan Joules*;

Ni ellir trosglwyddo, ad-dalu na newid y wobr ac nid oes modd cael arian parod yn ei lle. Cynigir y wobr yn amodol ar argaeledd ac mae Joules yn cadw'r hawl i'w chyfnewid am un o'r un gwerth neu fwy. Dim ond yr enillydd a enwir a gaiff hawlio'r wobr, ni ddylid ei gwerthu. Mae'n rhaid ei chymryd fel y nodir, oni nodir fel arall, ni ellir ei gohirio. Unwaith y dyfarnir y wobr, ni ellir ei throsglwyddo.

Os na fyddwch yn derbyn y wobr yn sgil darparu'r cyfeiriad anghywir, nid yw Joules yn cymryd dim cyfrifoldeb am hynny. *Mae telerau ac amodau ar wahân yn berthnasol i gerdyn rhodd Joules. Am ragor o fanylion, ewch i www.joules.com/promo

Mae Joules yn cadw'r hawl i dynnu, newid neu ganslo'r wobr unrhyw adeg. Bydd penderfyniad Joules ynghylch pob mater yn derfynol, ac nid atebir gohebiaeth ynghylch y mater. Nid yw Joules, yn cynnwys ei swyddogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr, a'i hasiantwyr, yn gyfrifol mewn unrhyw fodd, am unrhyw golledion a difrod o unrhyw fath, waeth beth fo'u hachos, i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y cyfreithiau perthnasol.

Telerau ac Amodau y cerdyn rhodd

 Mae modd cyfnewid y cardiau rhodd am nwyddau mewn unrhyw siop Joules (gan gynnwys siopau annibynnol yn y Deyrnas Unedig yn unig ac eithrio stocwyr) ac ar-lein (yn amodol ar delerau ac amodau'r wefan) a gellir eu defnyddio i brynu nwyddau sydd o bris uwch na gwerth y garden ar yr amod bod y gwahaniaeth yn cael ei dalu.

Ni ellir cyfnewid cardiau rhodd am arian parod. Mae modd defnyddio cardiau rhodd â lleiafswm o £10 hyd at uchafswm o £1000. Ni ellir eu dychwelyd na'u had-dalu ac eithrio yn unol â'ch hawliau cyfreithiol.

Mae cardiau rhodd yn ddilys am 24 mis o'r dyddiad y'u defnyddiwyd ddiwethaf, ar ôl hynny bydd yr arian sy'n weddill yn cael ei ddidynnu. Mae modd ichi wneud unrhyw ymholiadau ynglŷn ag arian sy'n weddill mewn siop, ar-lein neu drwy ffonio 0345 250 7160.

Os bydd unrhyw eitem a brynir â cherdyn rhodd yn cael ei chyfnewid am eitem o bris is neu'n cael ei had-dalu, bydd yr arian sy'n ddyledus yn cael ei ychwanegu at yr hyn sy'n weddill ar y cerdyn rhodd.

Os na fyddwch yn gwario yr holl arian sydd ar eich cerdyn rhodd, caiff yr hyn sy'n weddill ei ddiweddaru ar ôl pob trafodyn a bydd hyn yn cael ei ddangos ar eich derbynneb a argraffir o'r til.

Dylid trin cardiau rhodd fel arian parod. Nid ydynt yn gardiau gwarant siec nac yn gardiau credyd neu gardiau talu ac ni fydd Joules yn atebol am gardiau coll, wedi eu dwyn neu wedi eu difrodi.

Mae gan Joules yr hawl i wrthod cardiau rhodd os yw o'r farn fod rhywun wedi ymyrryd â hwy, eu dyblygu neu eu difrodi neu os oes amheuaeth o dwyll.

Mae Joules yn cadw'r hawl i newid Telerau ac Amodau cardiau rhodd unrhyw bryd heb rybudd ac i gymryd camau priodol, gan gynnwys dileu'r cerdyn, os yw o'r farn bod angen cymryd camau o'r fath. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau cyflogaeth.

Rhoddir cardiau rhodd gan Joules limited, Rhif Cofrestru y Cwmni: 02934327, Cyfeiriad Cofrestru y Cwmni: Joules Building, The Point, Rockingham Road, Market Harborough, Leicestershire, LE16 7QU.