Mannau picnic yng nghefn gwlad yn y Gaeaf

Tŵr Paxton

Er mwyn bod yng nghanol golygfeydd ardderchog Dyffryn Tywi, mae'n werth mynd am bicnic gaeafol ger Tŵr Paxton. Mae'r maes parcio sy'n agos i'r tŵr yn golygu nad oes angen cerdded yn rhy bell ac mae digonedd o borfa i osod eich blanced. Mae'r ffug-dŵr Neo-Gothig hwn yn eistedd ar fryncyn ger Llanarthne ac yn edrych dros Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bellach, mae'r tir yn cael ei gynnal gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Adeiladwyd y tŵr rhywbryd rhwng 1805 a 1808 i gynllun Samuel Pepys Cockerell er cof am yr Arglwydd Nelson.

Cyngor am bicnic: Gall fod yn wyntog yma felly ewch â chot wrthwynt â chi.

Sut i gyrraedd: Ar hyd y ffordd rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin (B4300). Mae'r arwydd i droi yn Llanarthne.

 

Castell Dryslwyn

Yn sefyll uwchlaw Dyffryn Tywi ac ar frigiad creigiog uwchlaw'r afon, mae'r castell hwn o'r 13eg ganrif mewn safle amddiffyn perffaith ac yn cynnig golygfeydd hyfryd iawn ar gyfer picnic. Gallwch edrych draw at Dŵr Paxton yn y pellter gyda seidr twym yn eich dwylo wrth fyfyrio ynghylch y brwydrau a ddigwyddodd yma amser maith yn ôl.

Mae'r castell hwn, a gafodd ei adeiladu gan un o dywysogion teyrnas y Deheubarth, wedi dod o dan reolaeth nifer o wahanol bobl yn ystod y brwydrau rhwng y Cymry a'r Saeson ganrifoedd yn ôl. Caiff ei ystyried yn un o'r strwythurau mwyaf pwysig (adeilad rhestredig gradd 1) sydd dal yn sefyll heddiw a adeiladwyd gan bennaeth o Gymru.

Cyngor am bicnic: Beth am fwyta eich cwrs cyntaf yn Nhŵr Paxton cyn edrych yn ôl ar Dŵr Paxton wrth fwyta eich pwdin?

Sut i gyrraedd: Hanner ffordd rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin ar y B4297 (troi oddi ar yr A40)

Fforest Brechfa

Mae'r heddwch sy'n disgyn dros goedwigoedd yn y gaeaf, ynghyd â'r niwl, y mwsogl a phelydrau'r haul gaeafol sy'n disgleirio drwy resi o goed yn cynnig safle perffaith am bicnic hudol. Mae Brechfa yn ardal fawr llawn coed conwydd gyda byrddau picnic a llwybrau ag arwyddion sy'n berffaith am ychydig o grwydro yn y gaeaf. Peidiwch â cholli Llwybr Gardd y Fforest a chael cyfle i weld y coed cochion anferth ac ewcalyptws ynghyd â chyll Ffrengig a derw digoes.

Cyngor am bicnic: Beth am hel tylwyth teg yn y goedwig gyda'ch plant?

Sut i gyrraedd: Mae Safle Picnic Abergorlech ym Mrechfa. Pentref bychan yw Abergorlech, ger Fforest Brechfa ar y B4310.

 

Llyn y Fan Fach

Mae'n sicr fod hwn yn un o safleoedd picnic mwyaf dramatig y Deyrnas Unedig. Mae'n edrych dros lyn rhewlifol Llyn y Fan Fach ar ochr orllewinol Bannau Brycheiniog. Mae cerdded i fyny o'r maes parcio yn dipyn o waith caled ond mae'n werth pob eiliad. Mae'r golygfeydd ar draws y llyn yn hudol ac mae'n anodd meddwl am safle gwell nag edrych tua'r gorllewin i gyfeiriad haul y gaeaf wrth yfed cawl twym. Eisteddwch ar flanced ac edrych i lawr ar y llyn gan fyfyrio ynghylch chwedl Morwyn y Llyn.

Cyngor am bicnic: Mae'n fan agored felly gwisgwch haenau o ddillad gwrthwynt er mwyn i chi allu mwynhau eich picnic yn iawn!

Sut i gyrraedd: Ewch oddi ar yr A40 yn Nhrecastell gan deithio tua'r de-orllewin i Landdeusant. Yna dilynwch yr arwyddion i Lyn y Fan Fach

Cwm Rhaeadr

Coetir anghysbell a safle picnic yw Cwm Rhaeadr sydd yn rhan uchaf Dyffryn Tywi tua'r gogledd o Lanymddyfri. Mae ymweld â'r ardal hyfryd hon yn ystod yr hydref a'r gaeaf yn golygu bod mwy o ddŵr ac felly mae'r rhaeadrau'n fwy dramatig ac mae lliwiau'r coetir yn syfrdanol o hyfryd. Gosodwch eich picnic ar y byrddau ger y maes parcio islaw y coed Ffynidwydden Douglas neu mae llwybr cerdded 2 filltir i'r rhaeadrau neu lwybr byrrach sy'n arwain at ddau bwll heddychlon.

Cyngor am bicnic: Os oes gennych rywbeth i'w ddathlu, rhowch botel o siampên i orffwys yn y rhaeadr i'w oeri.

Sut i gyrraedd: Mae Cwm Rhaeadr ger Llanymddyfri a thua milltir i'r gogledd o bentref Cil-y-cwm. Mae parcio car yn rhad ac am ddim.

Cenarth

Pentref bach ar lannau'r Afon Teifi yw Cenarth, ac mae ganddo gyfres o raeadrau a phyllau bychain. Mae hefyd yn enwog am ei gaws. Gallwch brynu darnau o gaws o siop fferm Caws Cenarth cyn crwydro tuag at lannau'r afon am bicnic ger y rhaeadrau i edrych am ddyfrgwn a glas y dorlan.

Cyngor am bicnic: Galwch heibio'r Amgueddfa Wlân Genedlaethol ar y ffordd. Mae'r siop yn llawn blancedi Cymreig arbennig sy'n wych ar gyfer eich picnic.

Sut i gyrraedd: O Genarth, ewch ar y B4332 tuag at Foncath. Cadwch lygaid am arwydd y Comisiwn Coedwigaeth ar y chwith ac yna dilynwch y lôn i'r chwith, mae'n arwain i fyny'r rhiw lle gallwch barcio'r car ac mae safle picnic gwych i'w gael yma.