Mannau picnic ar yr arfordir yn y Gaeaf

Bae Scott yn Llansteffan

Ar ôl taith gerdded fer am dua hanner milltir o amgylch y pentir o brif draeth Llansteffan, gallwch ddod o hyd i'r ogof gudd hon, sy'n lleoliad perffaith ar gyfer picnic rhamantus, gan ei fod yn ddiarffordd ac mae castell uwchben y traeth. Pan mae'r llanw'n isel gallwch gerdded ar draws y traeth a phan mae'r llanw'n uchel gallwch ddringo uwch ei ben. Mae'n bosibl iawn y gallech fod ar y traeth tywodlyd hwn ar eich pennau eich hunain felly mae'n werth cario eich picnic ychydig yn bellach. Neu os ydych eisiau'r profiad llawn o fod ar lan y môr, yn ôl ger y maes parcio mae siop sglodion Florries, sy'n gweini bwyd o gaban ac mae'n siŵr o dwymo eich esgyrn! Yn ogystal, yn y gaeaf cewch gasglu hyd at 8kg o gocos er pleser fesul person fesul dydd yma!

Cyngor am bicnic: Ewch am ginio hwyr gan fod machlud yr haul yn hudol yma.

Sut i gyrraedd: Gallwch barcio eich car am ddim yn y Green sydd ar lan y môr yn Llansteffan.

Traeth Pentywyn

Mae sawl man picnic ar hyd y traeth hwn sy'n 7 milltir o hyd. Gallwch fynd am dro am ychydig o fetrau hyd at un o'r meinciau ar lan y môr neu gallwch roi blanced ar y tywod. Gall y rhai sydd â mwy o egni fynd tua'r gorllewin i archwilio pyllau glan môr neu ddringo clogwyni dramatig ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Mae'r golygfeydd o'r fan hon ar draws Bae Caerfyrddin yn wych ond os ydych yn dymuno bwyta eich picnic yma, dewch â blanced gan nad oes yma feinciau! Mae Traeth Pentywyn yn gartref i osod recordiau cyflymder y byd ar dir, ac mae'n berffaith ar gyfer hedfan barcud a chasglu cregyn. Ar adegau penodol y flwyddyn, gallwch hyd yn oed yrru ar hyd y traeth!

Cyngor am bicnic: Edrychwch i weld pryd y gallwch yrru ar y traeth a llwythwch y car ar gyfer y profiad gorau o giniawa ar y traeth.

Sut i gyrraedd: Mae maes parcio ar lan y môr ym Mhentywyn.

Talacharn

Dyma'r lle perffaith i fwyta picnic yn debyg i fardd neu ddramodydd. Mae golau haul isel y gaeaf yn ychwanegu at hud a lledrith llenyddiaeth Talacharn lle mae'r castell canoloesol yn edrych dros yr aber. Caiff Cartref Dylan Thomas ei drochi mewn goleuni euraid ac mae'r cysgodion yn disgyn yn hyfryd ar hyd ei ddesg ysgrifennu. Dewiswch fainc islaw'r castell neu rhowch flanced ar y borfa ar lannau'r Afon Taf gan gynnig llwncdestun i'r dref a ddaeth y cawr o lenor hwn i'w charu.

Cyngor am bicnic: Yfwch ddiod neu ddwy, byddai Dylan Thomas yn rhoi sêl ei fendith! Neu beth am alw heibio Gwesty Browns, hoff dafarn y llenor, ar eich ffordd adref.

Sut i gyrraedd: Mae maes parcio islaw'r castell yn Nhalacharn.

Traeth Cefn Sidan

Gallwch gysgodi rhag y gwynt a swatio dan flancedi i fwyta eich gwledd aeafol yng nghanol y twyni tywod. Mae Cefn Sidan yn un o draethau hiraf Cymru - bron 8 milltir o hyd. Mae machlud yr haul yma yn y gaeaf yn arbennig ac mae'r llanw allan am fwy na milltir ar adegau. Dewch i hedfan barcud, dewch â'r ci, a'ch plant neu ymlaciwch a mwynhewch y tawelwch a'r lleoliad hwn yng nghwmni fflasg o de, rhôl selsig a phicen ar y maen.

Cyngor am bicnic: Dewch â llawer o flancedi i'ch cadw'n glyd!

Sut i gyrraedd: Mae traeth Cefn Sidan gerllaw ffordd arfordirol yr A484 Llanelli i Gaerfyrddin ger Porth Tywyn.

The Ferryman Delicatessen