Canllaw Picnic Gaeaf Sir Gaerfyrddin

Gan nad oes angen blwch oeri arnoch, a llai o bobl o'ch cwmpas i ymyrryd ar y golygfeydd, nid yw picnic gaeafol yn syniad ffôl o gwbl! Mewn gwirionedd, maen nhw'n gwneud synnwyr perffaith ac mae bwyd blasus yn esgus perffaith i fentro allan i'r awyr agored, beth bynnag fo'r tywydd.

Wrth i bawb arall aeafgysgu, beth am fanteisio'n llawn ar olygfeydd mwyaf hyfryd byd natur - gwisgwch yn gynnes, llenwch eich fflasg â chawl ac ewch allan i fwynhau'r awyr iach a'r golygfeydd di-dor yng nghanol dyffrynnoedd afon, traethau, rhaeadrau, cestyll a choedwigoedd.

Bydd ein Canllaw Picnic Gaeaf yn eich helpu i groesawu'r oerfel drwy wisgo haenau o ddillad cynnes a gwneud y gorau o oriau golau dydd byrrach y gaeaf, a hynny drwy ddilyn enghraifft y Sgandinafiaid, sydd, er gwaethaf eu hinsawdd llawer oerach, yn bwyta yn yr awyr agored pryd bynnag ag y gallant.

Gallwch ddod o hyd i'ch hoff leoliad ym map rhyngweithiol Canllaw Picnic Gaeaf Sir Gaerfyrddin, sy'n dangos 10 o'r lleoliadau gorau yn y sir, o ben mynydd i aber afon. Mae pob lleoliad yn cynnwys awgrymiadau ynghylch y llefydd gorau i osod eich blanced bicnic ac agor eich fflasg i gael y profiad gorau posibl o fwyta yn yr awyr agored.

Ymhlith y lleoliadau hyn y mae Bae Scott sy'n llawn rhamant, urddas Tŵr Paxton, hud a lledrith Fforest Brechfa a hyd yn oed glannau Afon Teifi yng Nghenarth. Dyma ein hoff lefydd i fanteisio ar yr awyr iach wrth fwynhau powlen o gawl twym, darnau trwchus o fara a siocled Cymreig gorau'r wlad. Dathlwch y gaeaf yng nghanol golygfeydd dramatig cefn gwlad ac arfordir Sir Gaerfyrddin.

 

.

 

Y 10 man picnic gorau yn y sir.

Tŵr Paxton

Er mwyn bod yng nghanol golygfeydd ardderchog Dyffryn Tywi, mae'n werth mynd am bicnic gaeafol ger Tŵr Paxton. Mae'r maes parcio sy'n agos i'r tŵr yn golygu nad oes angen cerdded yn rhy bell ac mae digonedd o borfa i osod eich blanced. Mae'r ffug-dŵr Neo-Gothig hwn yn eistedd ar fryncyn ger Llanarthne ac yn edrych dros Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bellach, mae'r tir yn cael ei gynnal gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Adeiladwyd y tŵr rhywbryd rhwng 1805 a 1808 i gynllun Samuel Pepys Cockerell er cof am yr Arglwydd Nelson.

Cyngor am bicnic: Gall fod yn wyntog yma felly ewch â chot wrthwynt â chi.

Sut i gyrraedd: Ar hyd y ffordd rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin (B4300). Mae'r arwydd i droi yn Llanarthne.

 

Castell Dryslwyn

Yn sefyll uwchlaw Dyffryn Tywi ac ar frigiad creigiog uwchlaw'r afon, mae'r castell hwn o'r 13eg ganrif mewn safle amddiffyn perffaith ac yn cynnig golygfeydd hyfryd iawn ar gyfer picnic. Gallwch edrych draw at Dŵr Paxton yn y pellter gyda seidr twym yn eich dwylo wrth fyfyrio ynghylch y brwydrau a ddigwyddodd yma amser maith yn ôl.

Mae'r castell hwn, a gafodd ei adeiladu gan un o dywysogion teyrnas y Deheubarth, wedi dod o dan reolaeth nifer o wahanol bobl yn ystod y brwydrau rhwng y Cymry a'r Saeson ganrifoedd yn ôl. Caiff ei ystyried yn un o'r strwythurau mwyaf pwysig (adeilad rhestredig gradd 1) sydd dal yn sefyll heddiw a adeiladwyd gan bennaeth o Gymru.

Cyngor am bicnic: Beth am fwyta eich cwrs cyntaf yn Nhŵr Paxton cyn edrych yn ôl ar Dŵr Paxton wrth fwyta eich pwdin?

Sut i gyrraedd: Hanner ffordd rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin ar y B4297 (troi oddi ar yr A40)

Talacharn

Dyma'r lle perffaith i fwyta picnic yn debyg i fardd neu ddramodydd. Mae golau haul isel y gaeaf yn ychwanegu at hud a lledrith llenyddiaeth Talacharn lle mae'r castell canoloesol yn edrych dros yr aber. Caiff Cartref Dylan Thomas ei drochi mewn goleuni euraid ac mae'r cysgodion yn disgyn yn hyfryd ar hyd ei ddesg ysgrifennu. Dewiswch fainc islaw'r castell neu rhowch flanced ar y borfa ar lannau'r Afon Taf gan gynnig llwncdestun i'r dref a ddaeth y cawr o lenor hwn i'w charu.

Cyngor am bicnic: Yfwch ddiod neu ddwy, byddai Dylan Thomas yn rhoi sêl ei fendith! Neu beth am alw heibio Gwesty Browns, hoff dafarn y llenor, ar eich ffordd adref.

Sut i gyrraedd: Mae maes parcio islaw'r castell yn Nhalacharn.

Fforest Brechfa

Mae'r heddwch sy'n disgyn dros goedwigoedd yn y gaeaf, ynghyd â'r niwl, y mwsogl a phelydrau'r haul gaeafol sy'n disgleirio drwy resi o goed yn cynnig safle perffaith am bicnic hudol. Mae Brechfa yn ardal fawr llawn coed conwydd gyda byrddau picnic a llwybrau ag arwyddion sy'n berffaith am ychydig o grwydro yn y gaeaf. Peidiwch â cholli Llwybr Gardd y Fforest a chael cyfle i weld y coed cochion anferth ac ewcalyptws ynghyd â chyll Ffrengig a derw digoes.

Cyngor am bicnic: Beth am hel tylwyth teg yn y goedwig gyda'ch plant?

Sut i gyrraedd: Mae Safle Picnic Abergorlech ym Mrechfa. Pentref bychan yw Abergorlech, ger Fforest Brechfa ar y B4310.

 

Bae Scott yn Llansteffan

Ar ôl taith gerdded fer am dua hanner milltir o amgylch y pentir o brif draeth Llansteffan, gallwch ddod o hyd i'r ogof gudd hon, sy'n lleoliad perffaith ar gyfer picnic rhamantus, gan ei fod yn ddiarffordd ac mae castell uwchben y traeth. Pan mae'r llanw'n isel gallwch gerdded ar draws y traeth a phan mae'r llanw'n uchel gallwch ddringo uwch ei ben. Mae'n bosibl iawn y gallech fod ar y traeth tywodlyd hwn ar eich pennau eich hunain felly mae'n werth cario eich picnic ychydig yn bellach. Neu os ydych eisiau'r profiad llawn o fod ar lan y môr, yn ôl ger y maes parcio mae siop sglodion Florries, sy'n gweini bwyd o gaban ac mae'n siŵr o dwymo eich esgyrn! Yn ogystal, yn y gaeaf cewch gasglu hyd at 8kg o gocos er pleser fesul person fesul dydd yma!

Cyngor am bicnic: Ewch am ginio hwyr gan fod machlud yr haul yn hudol yma.

Sut i gyrraedd: Gallwch barcio eich car am ddim yn y Green sydd ar lan y môr yn Llansteffan.

Cefn Sidan

Gallwch gysgodi rhag y gwynt a swatio dan flancedi i fwyta eich gwledd aeafol yng nghanol y twyni tywod. Mae Cefn Sidan yn un o draethau hiraf Cymru - bron 8 milltir o hyd. Mae machlud yr haul yma yn y gaeaf yn arbennig ac mae'r llanw allan am fwy na milltir ar adegau. Dewch i hedfan barcud, dewch â'r ci, a'ch plant neu ymlaciwch a mwynhewch y tawelwch a'r lleoliad hwn yng nghwmni fflasg o de, rhôl selsig a phicen ar y maen.

Cyngor am bicnic: Dewch â llawer o flancedi i'ch cadw'n glyd!

Sut i gyrraedd: Mae traeth Cefn Sidan gerllaw ffordd arfordirol yr A484 Llanelli i Gaerfyrddin ger Porth Tywyn.

Llyn Y Fan Fach

Mae'n sicr fod hwn yn un o safleoedd picnic mwyaf dramatig y Deyrnas Unedig. Mae'n edrych dros lyn rhewlifol Llyn y Fan Fach ar ochr orllewinol Bannau Brycheiniog. Mae cerdded i fyny o'r maes parcio yn dipyn o waith caled ond mae'n werth pob eiliad. Mae'r golygfeydd ar draws y llyn yn hudol ac mae'n anodd meddwl am safle gwell nag edrych tua'r gorllewin i gyfeiriad haul y gaeaf wrth yfed cawl twym. Eisteddwch ar flanced ac edrych i lawr ar y llyn gan fyfyrio ynghylch chwedl Morwyn y Llyn.

Cyngor am bicnic: Mae'n fan agored felly gwisgwch haenau o ddillad gwrthwynt er mwyn i chi allu mwynhau eich picnic yn iawn!

Sut i gyrraedd: Ewch oddi ar yr A40 yn Nhrecastell gan deithio tua'r de-orllewin i Landdeusant. Yna dilynwch yr arwyddion i Lyn y Fan Fach.

Cwm Rhaeadr

 

Coetir anghysbell a safle picnic yw Cwm Rhaeadr sydd yn rhan uchaf Dyffryn Tywi tua'r gogledd o Lanymddyfri. Mae ymweld â'r ardal hyfryd hon yn ystod yr hydref a'r gaeaf yn golygu bod mwy o ddŵr ac felly mae'r rhaeadrau'n fwy dramatig ac mae lliwiau'r coetir yn syfrdanol o hyfryd. Gosodwch eich picnic ar y byrddau ger y maes parcio islaw y coed Ffynidwydden Douglas neu mae llwybr cerdded 2 filltir i'r rhaeadrau neu lwybr byrrach sy'n arwain at ddau bwll heddychlon.

Cyngor am bicnic: Os oes gennych rywbeth i'w ddathlu, rhowch botel o siampên i orffwys yn y rhaeadr i'w oeri.

Sut i gyrraedd: Mae Cwm Rhaeadr ger Llanymddyfri a thua milltir i'r gogledd o bentref Cil-y-cwm. Mae parcio car yn rhad ac am ddim.

 

Cenarth

Pentref bach ar lannau'r Afon Teifi yw Cenarth, ac mae ganddo gyfres o raeadrau a phyllau bychain. Mae hefyd yn enwog am ei gaws. Gallwch brynu darnau o gaws o siop fferm Caws Cenarth cyn crwydro tuag at lannau'r afon am bicnic ger y rhaeadrau i edrych am ddyfrgwn a glas y dorlan.

Cyngor am bicnic: Galwch heibio'r Amgueddfa Wlân Genedlaethol ar y ffordd. Mae'r siop yn llawn blancedi Cymreig arbennig sy'n wych ar gyfer eich picnic.

Sut i gyrraedd: O Genarth, ewch ar y B4332 tuag at Foncath. Cadwch lygaid am arwydd y Comisiwn Coedwigaeth ar y chwith ac yna dilynwch y lôn i'r chwith, mae'n arwain i fyny'r rhiw lle gallwch barcio'r car ac mae safle picnic gwych i'w gael yma.

Traeth Pentywyn

Mae sawl man picnic ar hyd y traeth hwn sy'n 7 milltir o hyd. Gallwch fynd am dro am ychydig o fetrau hyd at un o'r meinciau ar lan y môr neu gallwch roi blanced ar y tywod. Gall y rhai sydd â mwy o egni fynd tua'r gorllewin i archwilio pyllau glan môr neu ddringo clogwyni dramatig ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Mae'r golygfeydd o'r fan hon ar draws Bae Caerfyrddin yn wych ond os ydych yn dymuno bwyta eich picnic yma, dewch â blanced gan nad oes yma feinciau! Mae Traeth Pentywyn yn gartref i osod recordiau cyflymder y byd ar dir, ac mae'n berffaith ar gyfer hedfan barcud a chasglu cregyn. Ar adegau penodol y flwyddyn, gallwch hyd yn oed yrru ar hyd y traeth!

Cyngor am bicnic: Edrychwch i weld pryd y gallwch yrru ar y traeth a llwythwch y car ar gyfer y profiad gorau o giniawa ar y traeth.

Sut i gyrraedd: Mae maes parcio ar lan y môr ym Mhentywyn.

 

Ble i brynu eich picnic gaeaf

Mae Sir Gaerfyrddin yn llawn dop o siopau a delis sy'n gwerthu dewis ardderchog o fwyd picnic - cynnyrch lleol megis caws, ham, nwyddau wedi'u pobi, siocled a seidr - felly mae'n hawdd dod o hyd i ychydig o egni ar gyfer eich anturiaethau gaeafol.

Ond i wneud y dewis yn fwy hwylus i chi, mae tri o siopau bwyd a delis gorau'r sir yn paratoi basgedi Picnic Gaeaf arbennig a gallwch gasglu bwyd a diod blasus iawn i greu basged eich hun.

5955

Picnic Gaeaf Wrights Food Emporium

Mae'n cynnwys darnau o quiche Wrights, tybiau o salad ffres y gaeaf (raddichio, afalau, cnau cyll wedi'u trochi mewn llaeth enwyn), salami Charcutier, caws Teifi a chracers cartref, rholiau selsig Wrights, sudd afal Cymreig neu seidr Skyborry, fflasg o gawl tymhorol, fflapjac Wrights a bar o siocled granola Wrights/Nom Nom.

Pris: £40 am ddau berson - rhoddir y bwyd mewn basged (i'w dychwelyd) gyda chyllyll a ffyrc tafladwy. Gellir ychwanegu nwyddau megis coffi, gwin a chacen, neu mae modd teilwra eich basgedi hefyd.

5975

Deli Ginhaus

Mae'n cynnwys Focaccia Glanbrydan, 150g yr un o ddau gaws Cymreig megis Perl Wen a Pherl Las, pot o olifau cymysg, pecyn o Salami Cymreig Bakers Pig, pot o gnau cymysg a jar fechan o siytni Miranda.

Pris: £22 am ddau berson a rhoddir y bwyd mewn bag papur brown Ginhaus gyda chyllyll a ffyrc tafladwy. Mae dewis i fynd â bwrdd o bren (gyda blaendal i'w ddychwelyd i chi) i osod eich picnic yn daclus. Gellir ychwanegu nwyddau megis Jin Cymraeg, fflasg o goffi neu gawl, neu gall cwsmeriaid ddewis y cynnwys eu hunain.

 

5979

Blasus Delicatessen

Bydd Basged Gaeaf Blasus yn cynnwys dewis o roliau selsig chorizo, baguettes wedi'u llenwi, tarten ffrwythau frangipane, y cyfan yn cael eu paratoi yn y deli bob dydd yn ogystal â bar o siocled Nom Nom a hyd yn oed ychydig o dryfflau artisan efallai. Maen nhw'n barod i lenwi fflasgiau â choffi twym neu siocled poeth hefyd, a gallant bacio popeth mewn bocs i chi. Mae'r prisiau'n amrywio, yn dibynnu ar y dewis o gynnwys.