Beicio

Beiciwch drwy rai o'r golygfeydd mwyaf trawiadol ym Mhrydain’

Yn Sir Gaerfyrddin, mae cyfuniad o olygfeydd arfordirol anhygoel a dyffrynnoedd eang, bryniau a llynnoedd, yn ogystal â'r holl gyfleusterau sydd eu hangen arnoch ar hyd y ffordd. Mae darganfod eich hoff lwybr beicio yng Nghymru yn haws nag erioed. Pa un a ydych yn chwilio am daith feicio ysgafn neu eich bod eisiau gwneud ymdrech go iawn, mae llwybr beicio i chi yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Lôn Geltaidd Orllewinol yn cynnig rhywbeth i bawb. Mae'r ‘Her’ i bobl sy'n ddewr iawn yn unig gan ei bod yn daith gron 143 o filltiroedd, ond mae'r golygfeydd prydferth ar hyd y ffordd yn gwneud iawn am y gwaith. Os ydych yn chwilio am lwybr mewndirol heriol, rhowch gynnig ar Lwybr 47. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio digon o amser i gael hoe yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Os ydych yn chwilio am daith lle mae golygfeydd godidog o'r arfordir, neu os yw eich bryd ar gael taith sy'n addas i'r teulu lle mae digonedd o leoedd diddorol ar hyd y ffordd, Llwybr 4 yw'r llwybr i chi.  Mae'n llwybr perffaith os ydych eisiau dianc o brysurdeb y traffig, gan ei fod yn cynnwys darnau di-draffig bendigedig, ac mae'n llwybr gwych sy'n addas i deuluoedd.

Bellach mae Sir Gaerfyrddin yn un o'r mannau newydd mwyaf cyffrous ar gyfer beicio mynydd, sef camp sy'n prysur dyfu. Mae mwyfwy o bobl yn gwybod erbyn hyn am ogoniant naturiol Sir Gaerfyrddin ac am y llwybrau pwrpasol yng nghoedwigoedd Brechfa , Cwm Rhaeadr a ChrychanHeb unrhyw amheuaeth, mae'r sir bellach yn un o'r prif gyrchfannau beicio mynydd.

Ar gyfer math gwahanol o antur feicio, rhowch gynnig ar Lwybr Beicio'r Chwedlau. Mae morynion a mynaich hudol, peilot enwog a dewin nodedig oll yn cael sylw ar daith gyfareddol o amgylch Sir Gâr.

Yn Sir Gaerfyrddin, mae cyfuniad o olygfeydd arfordirol anhygoel a dyffrynnoedd eang, bryniau a llynnoedd, yn ogystal â'r holl gyfleusterau sydd eu hangen arnoch ar hyd y ffordd.

Ambell lwybr beicio i'w hystyried

2479

Llwybrau Beicio Mynydd

Rhowch gynnig ar y Gigfran, Gorlech a Derwen - nid creaduriaid chwedlonol ond yr enwau a roddwyd ar lwybrau beicio mynydd cyffrous Coedwig Brechfa. Mae llwybr y Gigfran, sef llwybr Du, yn daith gyflym, fryniog a chyffrous - bydd angen ichi ostwng eich pen i osgoi'r bargodion mwsoglyd wrth ichi wibio ar hyd y llwybr a theimlo'r adrenalin yn cynyddu wrth ichi godi i'r awyr dros neidiau di-rif. Disgrifiwyd Gorlech, sef llwybr Coch, yn 'daith lan a lawr ar garlam', tra bod llwybrau Derwen, sef llwybrau Glas a Gwyrdd, yn gyffrous i'r rheiny sy'n beicio am y tro cyntaf.

2480

Beicio Di-draffig

Gallwch logi bob o feic yng Nghanolfan Sgïo Pen-bre ac yna mynd am dro ar hyd un o'r cymalau di-draffig hyfrytaf o'r Lôn Geltaidd. Byddwch yn mynd heibio i draethau godidog a bywyd gwyllt cyfareddol wrth ichi feicio o amgylch yr arfordir. Mae'n daith wych i deuluoedd ac i'r sawl sydd am feicio heb boeni dim am gerbydau yn tasgu heibio.

2531

Llwybrau Beicio - Sir Gaerfyrddin

Mae morynion a mynaich hudol, ehedwraig enwog a dewin nodedig oll yn cael sylw ar daith gyfareddol o amgylch Sir Gâr. Mae'r daith Chwedlau hon yn dechrau yn y Bynea ger Llanelli ac yn gorffen yn Nhre-lech, ac yn cwmpasu Parc Arfordirol y Mileniwm, Parc Gwledig Pen-bre, Cydweli, Glanyfferi a Chaerfyrddin.

Dyma daith feicio gron llawn antur yn Sir Gaerfyrddin - does dim angen mwy!

Llwybr Dyffryn Tywi

Mae prosiect newydd cyffrous wedi cychwyn yn Nyffryn Tywi hardd, wrth i'r hen reilffordd rhwng Caerfyrddin a Llandeilo gael ei hadfywio yn atyniad hamdden o bwys ac yn atyniad i ymwelwyr. Bydd yn darparu llwybr di-draffig 16 milltir o hyd drwy un o'r ardaloedd mwyaf prydferth yng Nghymru, a bydd yn dilyn cwrs Afon Tywi bron wrth iddi lifo o Landeilo i Gaerfyrddin ar ei ffordd i Fae Caerfyrddin. Bydd y llwybr yn costio rhwng £5 ac £8 miliwn, ac mae set gref o bartneriaid a rhanddeiliaid yn cael ei ffurfio ac mae cyllid wedi'i ddarparu gan Lywodraeth Cymru a'r cyngor.