Aros yn Sir Gaerfyrddin

Hunanarlwyo

Os oes un peth sy'n gwneud gwyliau perffaith, y rhyddid i wneud fel y mynnoch pryd y mynnoch yw hwnnw. Os ydych yn dwlu ar y teimlad o beidio â gorfod glynu wrth amserau bwyd a bwydlenni penodol, yna hunanarlwyo yn Sir Gaerfyrddin yw'r union beth i chi. Mae ein bythynnod a’n hysguboriau gwyliau a'n llety encilio yn y wlad, yn cynnig digonedd o le, cyfleusterau campus ac yn gysurus. Cewch gyfle i gael blas go iawn ar fywyd cefn gwlad Cymru pan ddewch i aros ar fferm draddodiadol, weithredol neu gallwch ddewis aros yn un o'r bythynnod glan môr bendigedig gan ddeffro i sŵn y môr. Mae'n cynnig gwerth gwych ichi am eich arian hefyd. Mae gwyliau hunanarlwyo yn ddewis gwych i deuluoedd gan ei fod yn golygu y gall y plant gael eu rhyddid heb ichi orfod poeni am darfu ar westeion eraill ac mae llawer o leoedd bellach yn caniatáu ichi ddod â'ch anifeiliaid anwes hefyd cyhyd ag y bônt dan reolaeth. Gwyliau hunanarlwyo yw'r gwyliau i chi. Dewch i weld Sir Gaerfyrddin drwy lygaid y bobl leol. Byddwch chi'n teimlo'n gwbl gartrefol mewn fawr o dro.

 

4172

Gwestai

Weithiau bydd hynt a helynt bywyd bob dydd yn dechrau dweud arnom a dim ond ychydig bach o faldod pur, yn ddiymdroi, mewn awyrgylch heb ei ail, fydd yn gwneud y tro. Dyna pam y mae Sir Gaerfyrddin wedi ennill enw da fel un o'r lleoedd mwyaf ffasiynol yng Nghymru i’r rhai sydd am ddianc o'r byd a'r betws.Y dewis di-ri sydd i gyfrif am hynny. Plastai penigamp yn y wlad, tai yn y trefi sy'n gartrefi cwbl gyfoes, darpariaeth gwely a brecwast â chryn steil, neu westai bach moethus, ffasiynol, pum seren, ysblennydd. Cewch ddewis y traddodiadol, y cyfoes, y gwledig neu'r crand - 'does dim bwys p'un, cewch naws bersonol nodedig ganddynt i gyd. A beth am y bwyd? Gall y rhai sy'n dewis dianc ddisgwyl y gorau sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w gynnig o ran gwledda yn ystod penwythnos i ffwrdd.

 

4173

Parciau Carafannau

Does dim ffordd well i brofi bywyd yn ehangder yr awyr agored na thrwy ddod â'ch llety eich hun. A does dim byd gwell na syrthio i gysgu dan y sêr a deffro gyda chôr y bore bach i’ch gwneud yn gwbl gytûn â byd natur. Os darlun o bebyll sy'n gollwng dŵr, caeau mwdlyd a sachau cysgu sy'n llaith, a ddaw i'ch meddwl, mae'n bryd ichi ailfeddwl. Mae'n ffaith fod gwyliau gwersylla'n ffasiynol unwaith eto, ac mae Sir Gaerfyrddin ar flaen y gad o ran bod yn un o gyrchfannau pennaf a mwyaf poblogaidd Cymru.