36 awr ym Mhorth Tywyn

Ewch ati i grwydro'r dref harbwr hardd hon sy'n agos at draethau euraid a golygfeydd arfordirol anhygoel; tref sy'n cofio am ei gorffennol hanesyddol ac yn croesawu'r dyfodol, a lle bydd gwaith adfywio gwych yn cael ei wneud yn fuan.

Pam mynd yno nawr?

Mae milltir ar filltir o dywod euraid yn ymestyn o’ch blaen pan fydd y llanw ar drai ar ddau draeth Porth Tywyn. Ewch am dro hir un ai ar y traethau neu ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm gerllaw sy’n mynd â chi yr holl ffordd i Lanelli, neu rhowch gynnig ar y cyfoeth o weithgareddau hwylio ar dir sydd ar gael, yn ogystal â syrffio barcud a chaiacio môr. Mae gan y dref harbwr ddymunol oleudy hardd ac fe’i rhoddwyd ar y map pan laniodd Amelia Earhart yma ar ôl hedfan ar ei phen ei hun ar draws Môr Iwerydd yn 1928 – y fenyw gyntaf i wneud hynny. Ond mae hon hefyd yn dref sydd ar fin cael ei hadfywio. Mae cynlluniau ar waith i sefydlu adeilad mwy i fad achub yr RNLI a fydd, yn ogystal â chyfleusterau hyfforddi modern, yn cynnwys profiad rhyngweithiol i ymwelwyr gydag arddangosfeydd dros dro ac oriel i’r cyhoedd lle gallant weld y badau achub. Mae cynlluniau hefyd i greu datblygiad manwerthu, gwesty a bwyty yn y marina.

Amcan o’r lleoliad Efallai mai tref fach yw Porth Tywyn, cwta bum munud o Ben-bre, bum milltir o Lanelli a siwrnai 1.5 awr yn y car o Gaerdydd, ond mae ganddi’i gorsaf drenau ei hun, Pen-bre a Phorth Tywyn, sy’n golygu bod modd ei chyrraedd o Lundain mewn llai na phedair awr. Mae iddi hefyd y fantais o fod o fewn pum munud i odidowgrwydd Parc Gwledig Pen-bre, sy’n gartref i un o draethau harddaf Ewrop, Traeth Cefn Sidan. Mae’n wyth milltir o hyd, a dim ond 20 munud o bentref arfordirol tlws Glanyfferi a fydd, yn haf 2018, yn ail-lansio’r gwasanaeth fferi "Glansteffan" (y cafodd ei enwi ar ei ôl) am y tro cyntaf mewn 70 mlynedd.

Day 1

Golygfa fendigedig

Mae tywod bendigedig Cefn Sidan – y traeth hiraf yng Nghymru a thraeth Baner Las dynodedig – yn werth ei weld. Dewch yma i fwynhau golygfeydd eang drosodd i Fae Caerfyrddin, Dinbych-y-pysgod a Phenrhyn Gŵyr. Ar gyrion y traeth mae 550 erw o goetir Parc Gwledig Pen-bre.

Ymhellach i fyny ar Fynydd Pen-bre gallwch wledda ymhellach ar y panorama. Paciwch bicnic a bwytewch eich cinio yn y man tawel hwn gyda golygfeydd draw am Fae Caerfyrddin a Chwm Gwendraeth.

Mynd am dro hamddenol

Mae harbwr Porth Tywyn yn lle hyfryd i fynd am dro hamddenol ynddo, gan fwynhau’r golygfeydd drosodd i Benrhyn Gŵyr ac edmygu’r cychod yn siglo lan a lawr yn y marina. Cerddwch ychydig ymhellach i weld Goleudy Porth Tywyn sydd wedi’i gadw mewn cyflwr da iawn. Cofiwch stopio am hufen iâ neu sgons a theisennau yn yr Harbour Light Tearoom.

Cinio bendigedig

Does dim curo ar flas pysgodyn a sglodion chwilboeth pan fyddwch ar lan y môr, ac maent yn cael eu coginio i’ch ordor, mewn dognau hael, yn siop pysgod a sglodion Joseph’s yn y dref. Mwynhewch ginio yn y caffi yno, neu ewch â’r bwyd lawr i’r harbwr i wledda alfresco.

Crwydro’r siopau

Eisiau rhywbeth arbennig i fynd adre gyda chi? Beth am lestr neu ceramig hardd, wedi’i greu â chariad gan y meistr grefftwr Graham Newing yng Nghrochenwaith Pen-bre. Ac, yng nghanol Pen-bre, gallwch gymryd eich amser i edrych ar y dewis aruthrol o bethau i’r gegin yn siop annibynnol Whitford’s, o raciau gwin o lechi Cymreig i ddarnau addurniadol unigryw. Eisiau gweld siopau’r stryd fawr? Dim ond pum milltir sydd o Borth Tywyn i Llanelli lle mae yna ganolfannau siopa a pharciau siopa wedi’u stocio’n dda.

Diod i godi archwaeth

Os ydych yn taro i mewn i Whitford’s i edrych ar y nwyddau, beth am alw yn y bar a’r bwyty am ddiod. Dewiswch o blith gwinoedd sy’n cael eu cyflenwi gan gwmni gwinoedd annibynnol Tanners neu, os yw’n well gennych gwrw, mae dewis da o wahanol fathau o gwrw potel gan fragwyr lleol ar gael.

Gwledda fel y bobl leol

Un ffefryn lleol yw’r tŷ bwyta yng Ngwesty Ashburnham ym Mhen-bre. Wedi’i alw’n briodol iawn yn Amelia’s, i anrhydeddu Ms Earhart (a fu’n westai yma unwaith), mae’r fwydlen yn cynnig amrywiadau diddorol ar hen ffefrynnau. Yn ogystal â danteithion fel cig oen ar gennin hufennog neu eog wedi’i grilio gyda salsa tomato a basil, ceir yma ddigon o ddewis i lysieuwyr.

 

 

Diwrnod 1

Brecinio braf?

Yn ogystal â bwydlen sy’n canolbwyntio ar gynhwysion lleol, yn cynnwys pysgod wedi’u dal ym Mae Caerfyrddin, un fantais arall wrth stopio am damaid i’w fwyta yng Ngwesty a Spa The Three Rivers yng Nglanyfferi yw’r golygfeydd. Gallwch edmygu pentref tlws Llansteffan a’i gastell hynafol ar un ochr o’r foryd gyferbyn a golygfeydd o Fae Caerfyrddin ar yr ochr arall.Hefyd, chwiliwch am gaffi newydd Pryd, sy’n ddigon agos yng Nglanyfferi – ychwanegiad newydd y bu disgwyl mawr amdano at y dewis o dai bwyta lleol.

Mynd am dro yn y parc

Rhaid ymweld â Pharc Gwledig Pen-bre ar unrhyw ymweliad â Phorth Tywyn. Cerddwch y llwybrau, amrywiol o ran eu hyd a’u her, drwy’r coedwigoedd a’r parcdir, neu trefnwch le ar un o’r teithiau tywys wedi’u trefnu. Ond mae’r parc hwn yn llawer mwy na lle i gerdded ynddo…mae’n lle chwarae antur! Yn gartref i draciau beicio oddi ar y ffordd y tu mewn i’r parc ac ym Mharc Arfordirol y Mileniwm, mae’n darparu llwybr slediau hiraf Cymru a llethr sgïo sych 130-metr o hyd ar gyfer sgïo, eirafyrddio a thiwbio. Gall y plant fwynhau’r fframiau dringo a’r cestyll yn y lle chwarae a chymryd rhan mewn golff disgen (taflu ffrisbi at darged), tra gall golffwyr fwynhau her y cwrs naw twll (a hyd yn oed ychydig o golff giamocs!).

Ewch am daith

Pen-bre yw y lle i ddod iddo am brofiadau cyffrous. Dyma gartref campau ceir Cymru, a gallwch dreulio prynhawn gwych yng Nghylch Rasio Pen-bre, ar un o dri phrofiad gyrru llawn cyffro. Byddwch mewn cwmni da; mae mawrion gyrru fel Michael Schumacher, Lewis Hamilton a Nigel Mansell i gyd wedi rasio yma. Mae hefyd yn lle arbennig i ddod i wylio rasys; edrychwch ar y calendr llawn sy’n cynnwys rasio wagenni, ceir a beiciau ar hyd y flwyddyn. Mae i’r cylch rasio hanes arbennig o ddiddorol hefyd – ei leoliad ar faes awyr 500 erw oedd lle datblygodd y Llu Awyr Brenhinol ei ganolfan i awyrennau ymladd Spitfire yn yr ail ryfel byd.

Yn wir, mae gan Ben-bre ei maes awyr ei hun, sy’n cynnig ehediadau siarter. Ond gallwch hefyd gymryd i’r awyr gyda gwersi hedfan gan y Cambrian Flying School a’r Pegasus School of Flying, ill dau’n defnyddio cyfleusterau’r maes awyr.

In fact, Pembrey also boasts its own airport, flying out charter airlines. But you can also take to the skies with flying lessons from Cambrian Flying School and Pegasus School of Flying, both of which use the airport’s facilities.

Yn goron ar y cyfan

Bydd selogion golff wrth eu bodd o ganfod un o feysydd golf Lincs Pencampwriaeth gorau Prydain ym Mhorth Tywyn yng Nghlwb Golff Ashburnham. Ar hyn o bryd caiff ei restru fel y pumed cwrs gorau yng Nghymru, ond mae’n gwrs o safon fyd-eang ac mae wedi cynnal Pencampwriaethau proffesiynol ac amatur mawreddog, yn cynnwys dwy Bencampwriaeth PGA Brydeinig. Ar ôl rownd heriol o golff, mwynhewch ddiod yn y Clwb gyda’i olygfeydd gwych dros y twll 1af a’r 18fed.

Yn dymuno eich bod chi yma?

Arhoswch yng nghanol Porth Tywyn, dim ond pum munud o gerdded o’r harbwr a’r marina, yn y Globe Guesthouse – mae’r adeilad yn dyddio’n ôl i 1832. Yn chwilio am rywbeth ychydig yn fwy moethus? Cafodd Gwesty Ashburnham (sy’n edrych dros Glwb Golff Ashburnham) ei godi fel tafarn bron i 200 mlynedd yn ôl ac erbyn hyn mae’n westy moethus. Os yw’n well gennych fythynnod gwyliau, trefnwch i aros ym Mythynnod Gwyliau Parc Gwledig Pen-bre, gyda’u golygfeydd godidog o’r arfordir a’r coetiroedd.